17.mai.2015

unpack a small case

empty the past from my mind

adapting new time

/

pakke un en liten sak

tømme det siste fra meg

tilpasse ny tid

16.mai.2015

day of relieving

tensions built from expansed space

new reality

/

dagene av lindrende

spenninger bygget fra expansed plass

ny virkelighet

15.mai.2015

one-hundred twenty

a heavy weight to carry

made strong by lightness

/

ett hundretjue

en tungvekt å bære

styrket av lettnet

14.mai.2015

early morning ride

a brief goodbye and check bags

pass through x-ray screen

/

tidlig morgen tur

en kort farvel, og sjekk poser

passere gjennom x-ray skjermen

13.mai.2015

time past as blinking

one day slower on day fast

imminent feeling

/

tid fortid som blinker

en dag tregere en dag rask

hengende følesle

12.mai.2015

day before the day

imparting focus with mind

a mantra for calm

/

dagen for dagen

formidle fokus med tenke

et mantra for ro

11.mai.2015

last days of timezones

days as the nights between two

the space among grows

/

siste dagene i tidssoner

dager som nettene mellom to

plass blant vokser

10.mai.2015

parent’s house in woods

friends walking graduation

happy where i am

/

foreldrenes hus i skogen

venner gang konfirmasjon

fornøyd der jeg er

9.mai.2015

social media

anxious frenzy of idols

create a new space

/

social medier

engstelig vanvidd av idolene

opprette en ny plass

8.mai.2015

tidy the tendril

ready final week of wait

pressing now to peek

/

ryddig tendril

klar siste uken i vente

trykke nå å kikke